Bạn có thể dùng giờ bệnh đẻ nghỉ khi

Bạn bị bệnh, bạn bị chấn thương…

Khi người thân trong gia đình bạn bị bệnh, bạn cần ở nhà để chăm sóc

Khi nơi làm việc của bạn, hoặc trường học con bạn bị đóng cửa vì lý do sức khỏe công cộng

Bạn đủ điều kiện nghỉ phép theo Đạo luật nghỉ phép do bạo lực gia đình.
Bạn cần tham khảo thêm tại
https://lni.wa.gov/workers-rights/leave/paid-sick-leave/