Như bạn biết, hầu hết thu nhập đều phải chịu thuế và phải được báo cáo trên tờ khai thuế thu nhập liên bang của bạn.nhưng điều bạn có thể không biết là một số thu nhập chỉ chịu thuế một phần hoặc hoàn toàn không bị đánh thuế.

Thu nhập miễn thuế

• tiền cấp dưỡng nuôi con

• trợ cấp phúc lợi được miễn thuế.

• quà tặng và tài sản thừa kế nói chung được miễn thuế cho người nhận, người tặng có thể nợ thuế.

• các khoản thanh toán cấp dưỡng nhưng tùy thuộc vào số tiền, các khoản thanh toán cấp dưỡng cũng được miễn thuế cho 

người nhận đối với các thỏa thuận ly hôn được thực hiện hoặc cập nhật vào năm 2019 hoặc sau đó.

Thu nhập có thể bị đánh thuế trong một số trường hợp, nhưng không phải trong những trường hợp khác.

• Trợ cấp an sinh xã hội thường được miễn thuế trừ khi thu nhập của bạn cao hơn một số mức nhất định. Trong trường hợp đó, bạn phải trả thuế cho một phần lợi ích của mình.

• Các phán quyết hoặc giải quyết của tòa án cho thương tật cá nhân hoặc bệnh tật thường được miễn thuế.

• Thiệt hại trừng phạt hoặc bồi thường cho khoản lương bị mất thường phải chịu thuế.

• Tiền bạn lấy ra từ đồng ira truyền thống thường phải chịu thuế.

• Tiền bạn lấy từ roth ira thường được miễn thuế.đối với cả hai loại ira, thường sẽ bị phạt nếu bạn rút tiền sớm.

Thu nhập chịu thuế

• tiền lương

•lương

• tiền típ và trao đổi.