1. Con tôi 17 tuổi có đi làm, được khai chung với tôi không? Được, và con bạn sẽ có khai riêng thuế của con. 
  2. Con tôi 23 tuổi đi học xa, có được khai chung với tôi không?  Được, và bạn có thể khai được tiền lệ phí học của con.