Hầu hết các nhân viên làm việc hơn 40 giờ trong một tuần làm việc 7 ngày phải được trả lương ngoài giờ. Tiền làm thêm giờ phải ít nhất 1,5 lần so với mức lương hàng giờ của nhân viên. Các mức tăng ca khác, như trả lương gấp đôi không bắt buộc theo luật của tiểu bang Washington, ngoại trừ một số dự án công trình công cộng. Nhân viên không thể từ bỏ quyền được trả lương ngoài giờ.