Mức lương tối thiểu năm 2021 ở bang Washington là $14.49 mỗi giờ. Các chủ lao động ở Washington phải trả cho hầu hết nhân viên ít nhất là mức lương tối thiểu cho mỗi giờ làm việc.
Một số khu vực thành phố có mức lương tối thiểu cao hơn và các quy tắc lao động khác với tiểu bang Washington. Mức lương tối thiểu có thể áp dụng ở các thành phố sau:
Seattle: $17.27/hr.(Nếu có tiền típ thì bạn có thể trả $15.75/hour và $1.52/hour)
SeaTac: $17.53/hr.