Người chủ phải trả lương cho người lao động cho tất cả các công việc được thực hiện. Người chủ phải trả cho nhân viên một mức lương theo thỏa thuận vào một ngày trả lương định kỳ, theo lịch trình - và trả cho họ ít nhất một lần mỗi tháng. Người sử dụng lao động có nhiều lựa chọn để trả lương cho nhân viên - bằng check, tiền mặt, tiền gửi trực tiếp, hoặc thậm chí trả trước bằng thẻ lương hoặc thẻ ghi nợ, miễn là nhân viên không phải trả chi phí để truy cập tiền lương của họ.