Tiền Tips là một khoản tiền tự nguyện mà khách hàng tự do đưa cho nhân viên để sử dụng dịch vụ.

Theo luật tiểu bang:

Người chủ phải trả tất cả tiền Tips cho nhân viên.

Người chủ không được nhận tiền Tips để sử dụng cho công ty hoặc để trả lương cho nhân viên.

“Tiền Tips” không được phép. Tiền Tips là thêm vào và không phải là một phần của tiền lương tối thiểu hàng giờ tại tiểu bang của nhân viên.