Bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận tiền Stimulus Check đợt 1 vào năm 2021 nếu:

Bạn không nhận được tiền trong năm 2020 hoặc,

Bạn đã nhận chưa đủ, nhưng đó không phải là toàn bộ số tiền của tiền. Số tiền tối đa là 1.200 đô la, hoặc 2.400 đô la nếu đăng ký kết hôn cùng nhau, cộng với 500 đô la cho mỗi đứa con đủ tiêu chuẩn.

Con đủ tiêu chuẩn là có khai chung với cha mẹ và dưới 17 tuổi.

Bạn nên:

Nói với người khai thuế đưa thông tin này vào trong mẫu thuế 1040 hoặc 1040SR năm 2020, bạn có thể đủ điều kiện nhận lại tiền.