Nói chung, nếu bạn là công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài thường trú tại Hoa Kỳ, bạn có thể đủ điều kiện nhận 600 đô la (1.200 đô la cho một lần khai thuế chung), cộng với 600 đô la cho mỗi đứa trẻ đủ tiêu chuẩn, nếu bạn (và vợ / chồng của bạn nếu khai thuế chung) một người phụ thuộc vào một người đóng thuế khác trên tờ khai thuế năm 2019, có số an sinh xã hội (SSN) hợp lệ để làm việc (xem ngoại lệ khi nộp hồ sơ chung kết hôn) và tổng thu nhập đã điều chỉnh (AGI) của bạn không vượt quá:

$ 150,000 nếu kết hôn và khai thuế chung hoặc nếu nộp hồ sơ với tư cách là một góa phụ đủ điều kiện hoặc góa vợ;
$ 112,500 nếu nộp hồ sơ với tư cách chủ hộ; hoặc là
$ 75,000 cho các cá nhân đủ điều kiện sử dụng bất kỳ trạng thái nộp đơn nào khác
Tiền cứu trợ của bạn sẽ bị giảm 5% số tiền mà AGI của bạn vượt quá ngưỡng áp dụng ở trên.

Bạn không đủ điều kiện nhận tiền nếu bất kỳ điều nào sau đây áp dụng cho bạn:

1/ Bạn được xác nhận là người phụ thuộc trên tờ khai thuế năm 2019 của một người đóng thuế khác (ví dụ: trẻ em hoặc học sinh có thể được khai trên tờ khai thuế của cha mẹ hoặc cha mẹ phụ thuộc có thể được khai trên tờ khai thuế của một đứa trẻ trưởng thành trên 17 tuổi).
2/ Bạn không có SSN hợp lệ cho việc làm được cấp trước ngày đến hạn của tờ khai thuế năm 2019 (bao gồm mọi gia hạn).
3/ Bạn là một người nước ngoài không cư trú.
4/ Những người chết trước năm 2020.
5/ Là một bất động sản hoặc tín thác.

Tuy nhiên, bạn có thể đủ điều kiện để yêu cầu tiền cứu trợ hoàn lại tiền trên dòng 30 của tờ khai thuế năm 2020. Vui lòng tham khảo hướng dẫn cho Biểu mẫu 1040 năm 2020 để biết thêm thông tin.