Một số ngân hàng đang chuẩn bị để tiếp nhận hồ sơ. Chúng ta cần chờ thêm 1 đến 2 tuần nữa.