Nếu bạn đủ điều kiện cho Earned Income Tax Credit, bạn có thể được giảm thuế và tăng tiền hoàn thuế(refund). EITC cho phép bạn nhận được nhiều tiền hơn từ sở thuế. Số tiền này được dựa trên tổng thu nhập bạn có được từ bản báo cáo income W-2 hoặc từ business income.

Maximum Credit Amounts
The maximum amount of credit you can claim

  • No qualifying children: $1,502
  • 1 qualifying child: $3,618
  • 2 qualifying children: $5,980
  • 3 or more qualifying children: $6,728

Những income không được gọi là Earned Income như

Interest and dividends, pensions and annuities, social security and railroad retirement benefits (including disability benefits), alimony and child support, welfare benefits, workers’ compensation benefits, unemployment compensation (insurance), nontaxable foster care …

Tax year 2021, nếu bạn không có Earned Income, bạn vẫn có thể dùng income của năm 2019 hoặc 2020 để tính cho EITC.

IRS cho phép bạn sử dụng tổng thu nhập đã điều chỉnh năm 2019 của họ nếu nó cao hơn AGI năm 2021

Để hiểu rõ hơn điều này, bạn nên tìm đến một văn phòng khai thuế chuyên nghiệp để quyền lợi của bạn được trọn vẹn.