Children or Relatives ClaimedMaximum AGI
(filing as Single, Head of Household, Widowed or Married Filing Separately*)
Maximum AGI
(filing as Married Filing Jointly)
Zero$21,430$27,380
One$42,158$48,108
Two$47,915$53,865
Three$51,464$57,414
irs.gov

Để đủ điều kiện EITC, income của bạn phải dưới mức trong bảng trên.

Đặc biệt có sự thay đổi trong năm 2021 cho người độc thân từ 19 tuổi trở lên, có đi làm, income dưới $21430 và sống không phụ thuộc vào cha mẹ.