Bạn có thể đủ điều kiện nhận bảo hiểm Apple Health (Bảo Hiểm Miễn Phí) cho Người lớn nếu bạn:

  • Tuổi từ 19 đến 64.
  • Có lợi tức hàng năm bằng hoặc thấp hơn tiêu chuẩn Medicaid (xem biểu đồ thu nhập bên dưới).
  • Là công dân Hoa Kỳ, qua Mỹ đủ 5 năm hoặc đáp ứng các yêu cầu nhập cư của Medicaid.
  • Không được hưởng Medicare.