Tips to avoid scams

Bạn nhận một email được gửi từ IRS với những nội dung như yêu cầu thông tin cá nhân, liên quan đến khoản đầu tư lớn, bạn có tiền refunds, tiền thừa kế hoặc trúng xổ số.

Khi bạn nhận được những emails như thế này thì biết chắc chắn rằng bạn đang bị lừa ví sở thuế họ không gởi emails ra để nói như vậy.

Hãy làm theo những cách sau đây:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *