Month: December 2023

Income Cần Phải Khai Thuế

Có ba loại thu nhập chính Tiền đi làm, tiền vào thụ động và đầu tư.

Income không cần phải khai thuế

Most income are Taxable. Some incomes are not.

W-9

Khi bạn có hợp đồng với một công ty để làm contract với họ, Bạn cần điền mẫu này. Hướng...

I-9 form

Khi cơ sở của bạn có thuê nhân viên, bạn cần lấy mẫu I-9 này cho nhân viên điền vào....

New Employee Form

Rental Form

Nếu bạn có nhà cho thuê, bạn nên điền vào mẫu này. Bạn cần điền income và những chi phí...

Income & Expenses Form

Để tiện cho việc chuẩn bị của quí vị chu đáo, xin quí vị điền vào mẫu khai income và...

2024 Lương tối thiểu

2024 minimum wage: $16.28 per hour Washington’s minimum wage will be $16.28 per hour beginning Jan. 1, 2024. Workers who...

City of Seattle Minimum Wage

Effective Jan. 1, 2024, the minimum wage for Seattle is as follows: $19.97/hour – Large employers (501 or more employees) $19.97/hour –...

Các Loại Thuế

1. Thuế thu nhập cá nhân   Tiền lương hàng tháng (mẫu W-2) Thu nhập từ làm việc tự do...