I-9 form

Khi cơ sở của bạn có thuê nhân viên, bạn cần lấy mẫu I-9 này cho nhân viên điền vào. Bạn cũng cần lấy ID và thẻ social security của nhân viên để xác định danh tánh. Đây là yêu cầu của sở di trú bắt buộc người chủ phải làm.

Bạn có thể lấy ở đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *