Income & Expenses Form

Để tiện cho việc chuẩn bị của quí vị chu đáo, xin quí vị điền vào mẫu khai income và chi phí trước.

Bạn có thể lấy form này tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *