Rental Form

Nếu bạn có nhà cho thuê, bạn nên điền vào mẫu này. Bạn cần điền income và những chi phí trong năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *