W-9

Khi bạn có hợp đồng với một công ty để làm contract với họ, Bạn cần điền mẫu này.

Hướng dẫn video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *