Income Cần Phải Khai Thuế

Có ba loại thu nhập chính

Tiền đi làm, tiền vào thụ động và đầu tư.

  • Thu nhập kiếm được bao gồm tiền lương, tiền công, tiền boa và hoa hồng.
  • Thu nhập thụ động hoặc không kiếm được có thể đến từ tài sản cho thuê, tiền bản quyền và quan hệ đối tác hữu hạn.
  • Thu nhập từ danh mục đầu tư hoặc đầu tư bao gồm tiền lãi, cổ tức và lãi vốn từ đầu tư.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *