PPP Round 2

Doanh nghiệp nhận được khoản vay PPP trong vòng đầu tiên có cơ hội nộp đơn xin thêm PPP vòng 2. Đủ điều kiện Điều kiện vay vốn thứ hai khác với PPP ban đầu vào mùa xuân năm ngoái. Để hội đủ điều kiện cho khoản vay rút thăm thứ hai, người đi vay phải: Business có không...

Tiền Stimulus Check Đợt 1

Bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận tiền Stimulus Check đợt 1 vào năm 2021 nếu: Bạn không nhận được tiền trong năm 2020 hoặc, Bạn đã nhận chưa đủ, nhưng đó không phải là toàn bộ số tiền của tiền. Số tiền tối đa là 1.200 đô la, hoặc 2.400 đô la nếu đăng ký kết hôn cùng...