Tiền Tips

Tiền Tips là một khoản tiền tự nguyện mà khách hàng tự do đưa cho nhân viên để sử dụng dịch vụ. Theo luật tiểu bang: Người chủ phải trả tất cả tiền Tips cho nhân viên. Người chủ không được nhận tiền Tips để sử dụng cho công ty hoặc để trả lương cho nhân viên....

Mức Lương Tối Thiểu 2022

Mức lương tối thiểu năm 2021 ở bang Washington là $14.49 mỗi giờ. Các chủ lao động ở Washington phải trả cho hầu hết nhân viên ít nhất là mức lương tối thiểu cho mỗi giờ làm việc. Một số khu vực thành phố có mức lương tối thiểu cao hơn và các quy tắc lao động khác với...

Overtime

Hầu hết các nhân viên làm việc hơn 40 giờ trong một tuần làm việc 7 ngày phải được trả lương ngoài giờ. Tiền làm thêm giờ phải ít nhất 1,5 lần so với mức lương hàng giờ của nhân viên. Các mức tăng ca khác, như trả lương gấp đôi...