Apple Health Income Limits

Apple Health Income Limits

Bạn có thể đủ điều kiện nhận bảo hiểm Apple Health (Bảo Hiểm Miễn Phí) cho Người lớn nếu bạn: Tuổi từ 19 đến 64.Có lợi tức hàng năm bằng hoặc thấp hơn tiêu chuẩn Medicaid (xem biểu đồ thu nhập bên dưới).Là công dân Hoa Kỳ, qua Mỹ đủ 5 năm hoặc đáp ứng các yêu cầu nhập...
To qualify for the EITC, you must

To qualify for the EITC, you must

Children or Relatives ClaimedMaximum AGI(filing as Single, Head of Household, Widowed or Married Filing Separately*)Maximum AGI(filing as Married Filing Jointly)Zero$21,430$27,380One$42,158$48,108Two$47,915$53,865Three$51,464$57,414irs.gov Để đủ điều kiện EITC, income...
Earned Income Tax Credit (EITC)

Earned Income Tax Credit (EITC)

Nếu bạn đủ điều kiện cho Earned Income Tax Credit, bạn có thể được giảm thuế và tăng tiền hoàn thuế(refund). EITC cho phép bạn nhận được nhiều tiền hơn từ sở thuế. Số tiền này được dựa trên tổng thu nhập bạn có được từ bản báo cáo income W-2 hoặc từ business income....

PPP Round 2

Doanh nghiệp nhận được khoản vay PPP trong vòng đầu tiên có cơ hội nộp đơn xin thêm PPP vòng 2. Đủ điều kiện Điều kiện vay vốn thứ hai khác với PPP ban đầu vào mùa xuân năm ngoái. Để hội đủ điều kiện cho khoản vay rút thăm thứ hai, người đi vay phải: Business có không...

Tiền Stimulus Check Đợt 1

Bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận tiền Stimulus Check đợt 1 vào năm 2021 nếu: Bạn không nhận được tiền trong năm 2020 hoặc, Bạn đã nhận chưa đủ, nhưng đó không phải là toàn bộ số tiền của tiền. Số tiền tối đa là 1.200 đô la, hoặc 2.400 đô la nếu đăng ký kết hôn cùng...

Qui Định Trả Lương

Người chủ phải trả lương cho người lao động cho tất cả các công việc được thực hiện. Người chủ phải trả cho nhân viên một mức lương theo thỏa thuận vào một ngày trả lương định kỳ, theo lịch trình – và trả cho họ ít nhất một lần mỗi tháng. Người sử dụng lao động...