PPP Round 2

Doanh nghiệp nhận được khoản vay PPP trong vòng đầu tiên có cơ hội nộp đơn xin thêm PPP vòng 2. Đủ điều kiện Điều kiện vay vốn thứ hai khác với PPP ban đầu vào mùa xuân năm ngoái. Để hội đủ điều kiện cho khoản vay rút thăm thứ hai, người đi vay phải: Business có không...

Tiền Stimulus Check Đợt 1

Bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận tiền Stimulus Check đợt 1 vào năm 2021 nếu: Bạn không nhận được tiền trong năm 2020 hoặc, Bạn đã nhận chưa đủ, nhưng đó không phải là toàn bộ số tiền của tiền. Số tiền tối đa là 1.200 đô la, hoặc 2.400 đô la nếu đăng ký kết hôn cùng...

Qui Định Trả Lương

Người chủ phải trả lương cho người lao động cho tất cả các công việc được thực hiện. Người chủ phải trả cho nhân viên một mức lương theo thỏa thuận vào một ngày trả lương định kỳ, theo lịch trình – và trả cho họ ít nhất một lần mỗi tháng. Người sử dụng lao động...

Tiền Tips

Tiền Tips là một khoản tiền tự nguyện mà khách hàng tự do đưa cho nhân viên để sử dụng dịch vụ. Theo luật tiểu bang: Người chủ phải trả tất cả tiền Tips cho nhân viên. Người chủ không được nhận tiền Tips để sử dụng cho công ty hoặc để trả lương cho nhân viên....

Mức Lương Tối Thiểu 2021

Mức lương tối thiểu năm 2021 ở bang Washington là $ 13,69 mỗi giờ. Các chủ lao động ở Washington phải trả cho hầu hết nhân viên ít nhất là mức lương tối thiểu cho mỗi giờ làm việc. Một số khu vực thành phố có mức lương tối thiểu cao hơn và các quy tắc lao động khác...

Overtime

Hầu hết các nhân viên làm việc hơn 40 giờ trong một tuần làm việc 7 ngày phải được trả lương ngoài giờ. Tiền làm thêm giờ phải ít nhất 1,5 lần so với mức lương hàng giờ của nhân viên. Các mức tăng ca khác, như trả lương gấp đôi...