Doanh Nghiệp

Pay tax online

Khi bạn nợ thuế trong năm hơn $1000 là bạn có thể bị sở thuế tính tiền phạt. Vậy bạn nên đóng thuế trước để tránh bị phạt. Đây là trang mạng của sở thuế, nơi bạn có thể đóng thuế trước. Nhấn vào đây.