Apple Health Income Limits

Apple Health Income Limits

Bạn có thể đủ điều kiện nhận bảo hiểm Apple Health (Bảo Hiểm Miễn Phí) cho Người lớn nếu bạn: Tuổi từ 19 đến 64.Có lợi tức hàng năm bằng hoặc thấp hơn tiêu chuẩn Medicaid (xem biểu đồ thu nhập bên dưới).Là công dân Hoa Kỳ, qua Mỹ đủ 5 năm hoặc đáp ứng các yêu cầu nhập...