To qualify for the EITC, you must

To qualify for the EITC, you must

Children or Relatives ClaimedMaximum AGI(filing as Single, Head of Household, Widowed or Married Filing Separately*)Maximum AGI(filing as Married Filing Jointly)Zero$21,430$27,380One$42,158$48,108Two$47,915$53,865Three$51,464$57,414irs.gov Để đủ điều kiện EITC, income...
Earned Income Tax Credit (EITC)

Earned Income Tax Credit (EITC)

Nếu bạn đủ điều kiện cho Earned Income Tax Credit, bạn có thể được giảm thuế và tăng tiền hoàn thuế(refund). EITC cho phép bạn nhận được nhiều tiền hơn từ sở thuế. Số tiền này được dựa trên tổng thu nhập bạn có được từ bản báo cáo income W-2 hoặc từ business income....