Category: Forms

W-9

Khi bạn có hợp đồng với một công ty để làm contract với họ, Bạn cần điền mẫu này. Hướng...

I-9 form

Khi cơ sở của bạn có thuê nhân viên, bạn cần lấy mẫu I-9 này cho nhân viên điền vào....

New Employee Form

Rental Form

Nếu bạn có nhà cho thuê, bạn nên điền vào mẫu này. Bạn cần điền income và những chi phí...

Income & Expenses Form

Để tiện cho việc chuẩn bị của quí vị chu đáo, xin quí vị điền vào mẫu khai income và...