Category: Thông Tin

Income Cần Phải Khai Thuế

Có ba loại thu nhập chính Tiền đi làm, tiền vào thụ động và đầu tư.

Income không cần phải khai thuế

Most income are Taxable. Some incomes are not.

2024 Lương tối thiểu

2024 minimum wage: $16.28 per hour Washington’s minimum wage will be $16.28 per hour beginning Jan. 1, 2024. Workers who...

City of Seattle Minimum Wage

Effective Jan. 1, 2024, the minimum wage for Seattle is as follows: $19.97/hour – Large employers (501 or more employees) $19.97/hour –...