Dịch Vụ

Chúng tôi có những dịch vụ dành cho các bạn muốn bắt đầu làm chủ doanh nghiệp.

Xin các loại giấy phép kinh doanh với liên bang, tiểu bang và thành phố.

 • Khai thuế đóng sale tax tiểu bang
 • Khai thuế đóng tiền thất nghiệp, bảo hiểm lao động, long term care, Medical Leave
 • Khai thuế liên bang đóng tiền social security và medicare
 • Khai thuế thất nghiệp liên bang.
 • Làm giấy W-2 và 1099 NEC, 1099 MISC
 • Làm lương cho nhân viên
 • Đưa vào sổ sách những chi phí của doanh nghiệp
 • Khai thuế liên bang
 • Khai thuế tiểu bang
 • Khai thuế cho small business
 • Khai thuế cho người có nhà cho thuê
 • Khai thuế cho người mua bán chứng khoán