2021

Khoản trừ tiêu chuẩn năm thuế 2021

Filing StatusDeduction Amount
Single$12,550
Married Filing Jointly$25,100
Head of Household$18,800
Source: Internal Revenue Service

Điều kiện để được Earned Income Tax Credit 2021

1.	Có đi làm và thu nhập dưới $ 57.414
2.	Có thu nhập đầu tư dưới 10.000 đô la trong năm tính thuế 2021
3.	Có số An sinh xã hội hợp lệ trước ngày đến hạn nộp hồ sơ năm 2021 (bao gồm cả số gia hạn)
4.	Là công dân Hoa Kỳ hoặc người cư trú hợp lệ
5.	Không phải nộp Mẫu 2555 (liên quan đến thu nhập kiếm được từ nước ngoài)

Basic Qualifying Rules
To qualify for the EITC, you must:

1.	Have worked and  earned income under $57,414
2.	Have investment income below $10,000 in the tax year 2021
3.	Have a valid Social Security number by the due date of your 2021 return (including extensions)
4.	Be a U.S. citizen or a resident alien all year
5.	Not file Form 2555 (related to foreign earned income)