Những Giấy Tờ Đem Theo Khi Đi Khai Thuế

Khi đi khai thuế, cần đem theo những giấy tờ sau đây:

 • Hồ sơ thuế năm ngoái
 • Void check
 • Thẻ social security
 • Bằng lái xe
 • Giấy báo income: W-2s
 • Giấy bảo hiểm sức khỏe (1095-A, 1095-B, 1095-C)
 • Giấy báo tiền lời ngân hàng (1099-INT)
 • Giấy báo tiền lời đóng cho tiền mượn mua nhà (1098) nếu bạn có
 • Giấy đóng tiền học cho con nếu có con đi học đại học (1098-T)
 • Giấy đóng tiền lời học (student loan 1098-E)
 • Giấy income từ social security department nếu có lãnh tiền social security
 • Những giấy tờ khác có liên quan đến khai thuế…

Tin Khác